1.Εισαγωγή

Ο παρών διαδικτυακός τόπος,  www.metapharm.gr , είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερωτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα της ομόρρυθμης εταιρίας με επωνυμία «Γ.ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «METAPHARM» με εταιρικό σκοπό την εισαγωγή και εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής, παραφαρμακευτικών προϊόντων, βιολογικών φαρμάκων και καλλυντικών, ιατρικών συσκευών ή οργάνων, φυσικών προϊόντων, την διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων, την υλοποίηση επιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη σύναψη αντιπροσωπειών με οίκους του εξωτερικού και της Ελλάδας για τα ανωτέρω προϊόντα, την αντιπροσώπευση διαγνωστικών εξετάσεων από οίκους του εξωτερικού, τη λιανική πώληση των ανωτέρω προϊόντων από την έδρα της εταιρίας και τις εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Πηλέως αρ. 11, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@metapharm.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (+30 2310234768), εφεξής καλούμενη εταιρία.

Οι παρόντες γενικοί όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η εταιρία κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.metapharm.gr.Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση κάθε ευθύνης της εταιρίας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής σελίδας (εφεξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή εγγράφεται ως χρήστης) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων/υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην τους αποδεχτεί με στην σχετική επιλογή που θα του δοθεί και να μην συνεχίσει την πλοήγηση του στην σελίδα. Ειδάλλως με την αποδοχή των όρων και τη συνέχιση της χρήσης  τεκμαίρεται ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται.

2.Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες, που παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα, αναφορικά με την ταυτότητα της εταιρίας και τα διαφημιζόμενα προϊόντα , να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο η εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη  για την ακρίβεια, την πληρότητα, το χρονικά επίκαιρο, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών, που περιέχονται στη σελίδα. Ως εκ τούτου η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η ιστοσελίδα περιέχει δεδομένα, εικόνες και απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να ενημερώνει τον επισκέπτη/χρήστη σχετικά με τα προϊόντα της ιστοσελίδας καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα σχετικών επιστημονικών ερευνών. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται και επικαιροποιούνται διαρκώς, ενδέχεται, ωστόσο, να αλλάξουν για συγκεκριμένες αγορές ή για νομικούς λόγους. Η εταιρία δύναται να προβεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της σε αλλαγές των προϊόντων ή και των χαρακτηριστικών τους, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή και τρίτων προσώπων.

3.Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου .Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει»  και η εταιρία όπως ως άνω εκτενώς αναφέρθηκε δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτής για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό.

Η εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής θετική ή αποθετική ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας, του newsletter, των επιλογών και των περιεχομένων ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν καθώς και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επίσης, η εταιρία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η εταιρία δεν δεσμεύεται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια λογισμικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρία.

4.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) που ενδεικτικά περιλαμβάνει διακριτικούς τίτλους, σήματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια κ.λπ.(εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  εταιρίας και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η χρήση τους στην ηλεκτρονική σελίδα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Η εταιρία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο, συναίνεση της δικαιούχου εταιρίας. Η εταιρία επιφυλάσσεται να προβεί σε αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους και μπορεί να κάνει χρήση των σημάτων τους χωρίς να οικειοποιείται τη σχετική πνευματική ιδιοκτησία τους. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι για τις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας (Facebook Inc. , Instagram, Twitter). Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν συνεργάζεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις συγκεκριμένες εταιρίες κοινωνικής δικτύωσης.

5.Περιορισμένη άδεια

Η εταιρία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της.

Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

6.Ευθύνη του χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενεργώντας σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων μεθόδων, πράξεων ή και παραλείψεων, που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet, NETIQUETTE. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την παράνομη ή και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση ή την αλλοίωση ή την παύση, βλάβη και δυσλειτουργία της. Περαιτέρω, ο επισκέπτης/χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η εταιρία, που οφείλεται σε πράξεις ή και παραλείψεις του, που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών του με βάση την κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες όρους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων εμπλοκής της εταιρίας σε αντιδικίες καθώς και περιπτώσεων, στις οποίες θα υποχρεωθεί η εταιρία να καταβάλει πρόστιμα ή αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος της εταιρίας να κινηθεί αναγωγικά κατά του χρήστη.

7.Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

H ηλεκτρονική ιστοσελίδα  www.metapharm.gr ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους(links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και το γεγονός ότι εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η εταιρία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου. Η εταιρία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την λειτουργία των δικτυακών αυτών τόπων.

8.Συμπληρώματα διατροφής

Ως «Συμπληρώματα διατροφής» ορίζονται τα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις (π.χ βρώσιμα εκχυλίσματα φυτών και άλλα συστατικά φυσικής προέλευσης με θρεπτικά συστατικά όπως βιταμινούχα, μέταλλα, αμινοξέα, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικές ουσίες κ.τλ.), μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο και άλλες παρόμοιες μορφές υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προμετρημένες μικρές μοναδιαίες ποσότητες.

Τα συμπληρώματα διατροφής που διατίθενται στο εμπόριο και διαφημίζονται από την παρούσα ιστοσελίδα εναρμονίζονται πλήρως στις προβλέψεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ήτοι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ:Γ5Α/53625/2017 και στην Οδηγία ΟΔ/2002/46/ΕΚ.

Η εταιρία σας ενημερώνει ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν αντικαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή και δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, ακολουθείτε παράλληλα φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζεται προβλήματα υγείας πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής. Τα προϊόντα που διαφημίζονται στην ηλεκτρονική σελίδα δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης ενώ ο αριθμός γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Φ. αναφέρεται στις λεπτομέρειες του εκάστοτε προϊόντος.

Η σύνθεση, η λήξη, η φύλαξη και η ελάχιστη ημερήσια δόση λήψης των συμπληρωμάτων διατροφής αναγράφεται τόσο στην ηλεκτρονική σελίδα, στις λεπτομέρειες του κάθε προϊόντος όσο και επί της συσκευασίας ή εντός των φυλλαδίων οδηγιών χρήσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα οποία αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της εκάστοτε συγκεκριμένης ημερήσιας δόσης όπως αυτή ορίζεται σε κάθε προϊόν. Τα προϊόντα θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και πάντα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες φύλαξης που  αναφέρονται τόσο στην ηλεκτρονική σελίδα, στις λεπτομέρειες του κάθε προϊόντος όσο και επί της συσκευασίας ή εντός των φυλλαδίων οδηγιών χρήσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε κάθε περίπτωση από τον φαρμακοποιό σας σε συσκευασμένη μορφή. Προσπαθούμε διαρκώς να σας παρέχουμε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με αυτές, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@metapharm.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (+30 2310234768).

9.Λογαριασμός μέλους

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στο www.metapharm.gr  ως χρήστης. Ο χρήστης κατά την εγγραφή του θα κληθεί να ορίσει δύο κωδικούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί παρέχουν στο χρήστη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στον προσωπικό του λογαριασμό. Επιπροσθέτως τόσο ο επισκέπτης όσο και ο χρήστης  θα πρέπει να συμφωνήσει να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του και β) στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού χρήστη να διατηρεί και ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για τη χρήση του λογαριασμού του κάθε χρήστη οι πληροφορίες που θα ζητηθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής του είναι απαραίτητες και εάν ο επισκέπτης αρνηθεί να τις θέσει στην διάθεση του www.metapharm.gr  ή οι πληροφορίες που διαθέσει δεν είναι ακριβείς, ο επισκέπτης ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει χρήση του λογαριασμού του.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). ΟΙ χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

10.Τιμές

Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρία  καταβάλει προσπάθεια ώστε να είναι ακριβείς οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή έλλειψη λάθους.

11.Ασφάλεια ιστοσελίδας

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί παρέχουν στο χρήστη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και όπως στο παρόν αναλύεται ενδελεχώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της εταιρίας, αλλιώς η ηλεκτρονική σελίδα www.metapharm.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του password σε τακτά διαστήματα και η αποφυγή της χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ ημερομηνία γέννησης).

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών  της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) μέσω τεχνολογίας TLS (Transport Layer Security).  Η επιχείρηση χρησιμοποιεί για την ηλεκτρονική της σελίδα το πρωτόκολλο TLS, για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Κατά αυτό τον τρόπο όλες οι προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής του, κρυπτογραφούνται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) είναι σήμερα ένα παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων όταν αυτοί χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (webservers). Μία κρυπτογραφημένη TSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο TLS, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά. Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.metapharm.gr, διαθέτει πιστοποίηση TLS της GTS CA 1C3 η οποία είναι μία ελεύθερα προσβάσιμη αυτοματοποιημένη αρχή πιστοποίησης του Google Trust Services LLC.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.metapharm.gr, διαθέτει πιστοποίηση TLS της GTS CA 1C3 η οποία είναι μία ελεύθερα προσβάσιμη αυτοματοποιημένη αρχή πιστοποίησης του Google Trust Services LLC.

12.Υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter)

Η εταιρία παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας της την δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου αποστολής(newsletter)  μέσω αποστολής μηνυμάτων email στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή στο τηλέφωνο τους. Οι χρήστες, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να επωφεληθούν αυτής της υπηρεσίας, θα λαμβάνουν ενημερωτικά email και μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρία στην αγορά και τυχόν προσφορές, καθώς και σχετικά άρθρα, έρευνες ή μελέτες στον τομέα της υγείας. Η αποστολή newsletter από την εταιρία είναι απόλυτα συμβατή με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Εκτενέστερη αναφορά στους όρους λειτουργίας της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνεται στην Πολιτική Απορρήτου.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη μη παράδοση ή καθυστέρηση των ενημερωτικών email. Για την εναργέστερη λειτουργία της υπηρεσίας συνιστάται στον χρήστη να συμπεριλάβει την διεύθυνση αποστολής metapharm.news@metapharm.gr στην safe list του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου καθώς και να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το αντίστοιχο spam folder.

Η εταιρία κάνει χρήση της υπηρεσίας Mailchimp για την διαχείριση του newsletter της. Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης σας δίνετε η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter. Αν το επιλέξετε θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα στην διεύθυνση του  ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ώστε να μας παρέχεται με ρητή σας ενέργεια τη συγκατάθεση σας για την περιοδική αποστολή ενημερωτικού δελτίου. Η επιχείρηση μας έχει συμβατικά εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω σχετικής συμφωνίας με την εταιρία  RocketScienceGroupLLC ως εκτελεστή της επεξεργασίας (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ ).Ο  χρήστης της υπηρεσίας μπορεί σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε να ζητήσει τη διακοπή λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων, αφού σε κάθε μήνυμα συμπεριλαμβάνεται και η επιλογή ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Για οποιοδήποτε  ζήτημα προκύψει μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@metapharm.gr) είτε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης (+30 2310234768).

13.Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του επισκέπτη/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

error: Content is protected !!